WING TSUN ANKARA

Bugün d?vü?me, yar?n d?vü?

“Sifu” (Usta) ve “Sihing”lerin (yard?mc? e?itmen) g?revleri nelerdir?

? Wing Tsun ailesinin korunmas? ve geli?mesi anlam?nda dil, din, cinsiyet, tercih ayr?m? yapmadan tamam?na e?it mesafede bütün ??rencilerin Wing Tsun müfredat?na g?re e?itim alarak geli?mesini sa?lamak. ? Wing Tsun kapsam?ndaki geli?me ve yenilikleri yereldeki e?itim program?na ve takvime yans?tmak. ? Ders ve seminerlerin bar?? i?inde, güvenli ve verimli bir ?ekilde i?lenmesini sa?lamak.

Wing Tsun ??rencilerinin Sorumluluklar? Nelerdir?

WingTsun ??rencileri, kendi bedenlerini yeniden ke?fedecek ve ?zgüveninin artt???n? g?receklertir.Düzenli antrenmanlar sayesinde ??renci kendini daha da güvende hissedecek ve kendi bedeninin fark?na varacakt?r. Hayat?n her alan?nda kendini daha rahat hissedecek ve kendisini daha iyi y?netecektir Antrenmanlarda stresle ba?a ??kma y?ntemleri, sadece savunmay? ama?layan ve sald?rmak istemeyen ??renciler i?in de verimli bir ortam sa?lar. Sadece savunmay?…
Devam?

W?NG TSUN D?Vü? MESAFELER?

Wing Tsun da be? ?e?it mesafe ?l?üsü mevcuttur: ? Tekme ? Yumruk ? Diz-dirsek-kafa ? Tutma-burkma-atma ? Yer d?vü?ü (“grappling”)

S?FU MANAS KARAN? ?AH?N

Spor hayat?na 1987 y?l?nda ?ekerspor bünyesinde güre? dal?nda ba?lam??t?r. 1992 y?l?nda Karate ile tan??m?? olup 1996 y?l?na kadar hem Karate, hem de güre? ?al??maya devam etmi?tir. 1994 y?l?nda Ewto bünyesinde WingTsun’a ba?lam??t?r. 2000-2005 y?llar? aras?nda, Jilin üniversitesi’nde ?ince dil e?itimi almak üzere ?in Halk Cumhuriyeti’nde bulunmu?tur. Bu süre?te WingTsun ?al??malar?na ek olarak farkl? Kung Fu…
Devam?

NEDEN W?NG TSUN?

Kendimizi ve Sevdiklerimizi Koruma WingTsun da e?itimi bir dizi kendini savunma becerisi geli?tirmenize yard?mc? olur. Bu beceriler sadece kendinizi fiziksel ?at??malardan koruman?za yard?mc? olmayacak ayn? zamanda egzersiz yapman?n e?lenceli bir yolunu ke?fedeceksiniz. Gü?, dayan?kl?l?k, denge, esneklik ve ?evikli?i de geli?tirmi? olursunuz.